cart5 0 Koszyk
3 Konto
4 Informacje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BLUEBED.PL

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Sklep internetowy www.bluebed.pl, działający pod adresem http://www.bluebed.pl, prowadzony jest przez Henryka Drob prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Blue Bed Henryk Drob z siedzibą firmy ul. Mysłowickiej 148 w Tychach, NIP: 6462455264, REGON: 362329946  

Słowniczek:

Sklep – sklep internetowy www.bluebed.pl, prowadzony przez firmę Blue Bed Henryk Drob

Klient - osoba fizyczna, która zgodnie z Kodeksem Cywilnym posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawą i zdolność do czynności prawnych, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła Zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania Zamówienia.

Towar – towar oferowany przez Sklep do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cena – cenę brutto Towaru. Cena nie obejmuje ewentualnych kosztów dodatkowych, które mogą powstać w związku z dostawą Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług.

Zamówienie – rozumie się przez to Towar lub zestaw Towarów zamówionych przez Klienta w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1. Informacje o cechach świadczenia:

1.1. Sklep internetowy www.bluebed.pl prowadzi sprzedaż pościeli za pośrednictwem sieci Internet. Informację o Towarach znajduje się na stronie www.bluebed.pl.

1.2. W celu skorzystania z funkcji udostępnianych przez stronę internetową należy posiadać komputer lub inne urządzenie posiadające przeglądarkę obsługującą Java Script i akceptującą pliki cookies, połączone z siecią Internet.

1.3. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.

1.4. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu www.bluebed.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. 

1.5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Towary widoczne w ofercie Sklepu www.bluebed.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sklepu. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego Zamówieniem, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.

1.6. Sklep nie prowadzi sprzedaży towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.7. Ceny Towarów są cenami zawierającymi podatek VAT (ceny brutto). 

2. Dane identyfikujące:

2.1. Henryk Drob prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Blue Bed z siedzibą firmy ul. Mysłowickiej 148 w Tychach, 43-100 Tychy.

2.2. Działający na podstawie wpisu do CEIDG nr 6462455264

2.3. NIP: 6462455264

2.4. REGON: 362329946

2.5. Kontakt: 

2.5.1. tel.: 603 444 456

2.5.2. mail: pracownia@bluebed.com.pl

3. Złożenie zamówienia:

3.1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać wypełniając formularze Zamówienia dostępne na stronach Sklepu.

3.2. W celu złożenia zamówienia może skorzystać z dwóch rozwiązań: 

3.2.1. Rejestracja w Sklepie poprzez założenie konta – w tym celu Klient musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło.

3.2.2. Skorzystanie z funkcji "Szybkie zakupy" bez zakładania konta w Sklepie. W tym celu Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

3.3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.

3.4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

3.4.1. wyboru zamawianych towarów lub usług,

3.4.2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy, 

3.4.3. wyboru sposobu płatności.

3.5. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY", które następnie jest przekazywane do potwierdzenia przez Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail (przyjęcie przez Sklep oferty kupna od Klienta).

3.6. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa Sklepowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów na warunkach podanych w opisie produktu (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży).

3.7. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany w rejestracji lub formularzu "Szybkie zakupy" przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. 

3.8. Do momentu przekazania zamówienia do wysyłki, Klient może wprowadzić zmiany do złożonego Zamówienia lub wycofać złożone Zamówienie droga mailową, pisząc na adres e-mail: pracownia@bluebed.com.pl

3.9. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, bądź w formie pisemnej.

4. Cena, sposób i termin zapłaty

4.1. Towary w sklepie sprzedawane są na sztuki. W karcie produktu podana jest cena za 1 sztukę. 

4.2. Ceny produktów widoczne na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w zakładce "Koszty i czas dostawy".

4.3. Koszty dostawy są uzależnione od wartości złożonego zamówienia i są szczegółowo opisane wzakładce "Dostawa".

4.4. Ostateczne podsumowanie ceny za Towar lub Towary wraz z kosztami dostawy znajduje się w sekcji "Twój Koszyk" - Podsumowanie zakupów.

4.5. Sprzedający dostarcza dowód zakupu - paragon fiskalny bądź fakturę, które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. Faktura wystawiana jest na wyraźne życzenia Klienta, standardowo wystawiany jest paragon. Żądanie wystawienia faktury można wpisać w uwagach przy składaniu Zamówienia.

4.6. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

4.6.1. przelewem bezpośrednio na konto firmowe Sklepu: nr rachunku 86 1030 0019 0109 8503 0004 2860

4.7. W zależności od wybranej opcji dostawy, Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar bądź przed jego wysłaniem, bądź przy jego odbiorze. 

5. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sklep

5.1. Przesyłki wysyłane są najpóźniej w drugim dniu roboczym od otrzymania wpłaty. O wysłaniu paczki Klient informowany jest przez Sklep oddzielnym e-mailem.

5.2. W wyjątkowych sytuacjach wysyłka Towaru może się opóźnić. W takim przypadku Sklep informuje o zaistniałej sytuacji Klienta oddzielnym e-mailem, a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia przed spełnieniem świadczenia przez Sklep.

5.3. Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu jako adres dostawy. Sklep nie odpowiada za błędnie wskazany przez Klienta adres dostawy.

5.4. Sklep współpracuje z następującymi firmami doręczającymi: DPD i Poczta Polska.

5.5. Wszystkie przesyłki, niezależnie od wybranego operatora, są przesyłkami rejestrowanymi.

5.6. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji. Nie stanowi jednak warunku zgłoszenia i rozpatrzenia reklamacji.

6. Procedura rozpatrywania reklamacji

6.1. Procedura reklamacji dokonywana jest zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6.2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

6.3. Klient może zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pracownia@bluebed.com.pl bądź bezpośrednio na adres pocztowy Sklepu: Blue Bed Henryk Drob, ul. Mysłowicka 148, 43-100 Tychy.

6.4. W przypadku żądania wymiany bądź naprawy Towaru, konieczne jest odesłanie przez Klienta Towaru na adres Sklepu. Niezależnie od tego Sklep ma prawo żądać od Klienta dostarczenia reklamowanego Towaru do Sklepu, gdy okaże się to niezbędne dla ustalenia czy reklamacja jest zasadna.

6.5. W celu przyśpieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, Klient zgłaszając reklamację powinien w opisie reklamacji wskazać:

6.5.1. informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności: na czym polega zgłaszana wadliwość Towaru, sposób powstania wadliwości Towaru, daty powstania wady, dotychczasowy przebieg użytkowania Towaru, 

6.5.2. żądanie Klienta związane ze zgłoszoną wadą,

6.5.3. dane kontaktowe Klienta składającego reklamację.

6.6. Reklamacje nie dotyczące zakupionego towaru, odnoszące się natomiast do funkcjonowania Sklepu, powinny być przesyłane na adres e-mail pracownia@bluebed.com.pl

6.7. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail, na adres wskazany w rejestracji, względnie na inny adres e-mail lub korespondencyjny, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnymi.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

7.3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W celu usunięcia wątpliwości Klient powinien w wiadomości wprost wskazać, że „odstępuje od umowy”. 

7.4. Powyższa informacja powinna być skierowana na adres: Blue Bed Henryk Drob, ul. Mysłowicka 148, 43-100 Tychy; nr telefonu 603 444 456 lub na adres e-mail: pracownia@bluebed.com.pl

7.5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia zamieszczony jest pod niniejszym Regulaminem. 

7.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sklep potwierdzi niezwłocznie Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przesyłając stosowną informacje, na wskazany przy rejestracji adres e-mail lub inny adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.[MN1] 

7.7. Skutki odstąpienia od umowy są następujące:

7.7.1. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowani o decyzji Klienta. 

7.7.2. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, chyba że Klient wyrazi wolę na inny sposób zwrotu płatności, a Sklep wyrazi na to zgodę.

7.7.3. Sklep może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7.4. Klient powinien odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres: Blue Bed Henryk Drob, ul. Mysłowicka 148, 43-100 Tychy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy, 

7.7.5. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7.7.6. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) Towaru.

7.7.7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7.8. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Składając Zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.bluebed.pl. Dane osobowe Klienta wskazane w rejestracji będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu.

8.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia przez Sklep.

8.3. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

8.4. Przy składaniu Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystania swoich danych osobowych w celach marketingowych w tym zwłaszcza do informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

8.5. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

8.6. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 

9.2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji bądź dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

9.4. Adresat … , nr telefonu …, lub na adres e-mail: …

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

sprzedaży następujących rzeczy ............................................................................................ 

...........................................................................................................................................

Data zawarcia umowy*/odbioru*

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) – niepotrzebne skreślić

Koszyk

Koszyk jest pusty

3

Szukaj

Konto

Nie masz konta?
Utwórz konto
4